POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na tej stronie opisane zostały zasady zarządzania stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych korzystających z niej użytkowników. Chodzi o zawiadomienie wydane również zgodnie z art. 13 dekretu legislacyjnego nr 196/2003 - Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych podmiotom, które korzystają z usług internetowych Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, dostępnych drogą telematyczną pod adresem: www.samac.it , który odpowiada stronie głównej witryny internetowej. Zawiadomienie dotyczy tylko strony internetowej www.samac.it a nie innych stron internetowych ewentualnie odwiedzanych przez użytkownika z wykorzystaniem linków zewnętrznych znajdujących się na powyższej stronie.. Zawiadomienie jest oparte również na Zaleceniu nr 2/2001, które europejskie organy ochrony danych, wchodzące w skład Grupy utworzonej na podstawie art. 29 Rozporządzenia nr 95/46/WE, przyjęły 17 maja 2001 roku w celu określenia minimalnych wymagań z zakresu gromadzenia danych osobowych online , a w szczególności zasad, terminów i charakteru informacji, które administratorzy danych powinni przekazywać użytkownikom, którzy łączą się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu takiego połączenia.

ADMINISTRATOR DANYCH I KOORDYNATOR DS. OCHRONY DANYCH

W konsekwencji korzystania z tej strony mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. Administratorem tych danych jest Pan Vaglia Valentino, dyrektor generalny i właściciel firmy Samac S.r.l. posiadającej siedzibę przy via della Ferriera, 34 - 25079 Vobarno (BS), Włochy. Pan Vaglia Valentino jest również odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie zartykułem 29 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych i korzysta z pomocy Wewnętrznego Administratora Systemu oraz z pomocy zewnętrznych podmiotów zajmujących się konserwacją technologicznych rozwiązań strony internetowej.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Czynności z zakresu przetwarzania danych związanych z usługami internetowymi tej witryny może wykonywać tylko administrator strony internetowej. Dane są archiwizowane na serwerze hostingowym, nie są zapisywane na nośnikach administratora i są dostępne jedynie po wprowadzeniu hasła znanego wyłącznie administratorowi strony internetowej.


TYP PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane pochodzące z nawigacji

Systemy informatyczne i procedury software odpowiedzialne za działanie tej strony internetowej pobierają w trakcie normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazywanie wynika z korzystania z internetowych protokołów komunikacyjnych. Chodzi o informacje, które nie są gromadzone w celu ich powiązania z określonymi osobami, lecz o dane, które ze względu na swój charakter mogłyby, na skutek ich obróbki i powiązania z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić zidentyfikowanie użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP oraz nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy wymaganych zasobów zapisane w standardzie URI (Uniform Resource Identifier), godzina wysłania zapytania, metoda użyta do wysłania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod cyfrowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pozytywna, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są używane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz do sprawdzenia jej prawidłowego działania. Są one usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogłyby być wykorzystane do poświadczenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych popełnionych ze szkodą dla witryny: za wyjątkiem tej sytuacji, dane na temat kontaktów internetowych są przechowywane maksymalnie przez siedem dni.

Pliki cookies

Żadne dane osobowe użytkowników nie są celowo pobierane ze strony internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do przesyłania informacji osobowych, ani też nie są używane tzw. trwałe pliki cookies jakiegokolwiek typu, czyli systemy śledzenia użytkowników. Użycie tzw. cookies tymczasowych (które nie są zapisywane w trwały sposób na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przekazywania danych identyfikacyjnych sesji (złożonych z przypadkowych liczb wygenerowanych przez serwer) potrzebnych do bezpiecznego i skutecznego poruszania się na stronie. Tzw. cookies tymczasowe używane na tej stronie zapobiegają stosowaniu innych technik informatycznych potencjalnie zagrażających poufności nawigacji użytkowników na stronie i uniemożliwiają pozyskiwanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.


Analityczne pliki cookies osób trzecich:

Google analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetu świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi gromadzonymi na Twoim komputerze, aby umożliwić stronie internetowej analizowanie, w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania z internetu (w tym również Twój adres IP) będą przekazywane i umieszczane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu zbadania Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzenia sprawozdania z aktywności strony internetowej dla naszej firmy oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności strony internetowej i korzystania z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na rzecz Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Możesz odmówić używania plików cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce, ale pragniemy zwrócić uwagę, że po wykonaniu tej czynności nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google na wyżej opisanych zasadach i do wyżej wskazanych celów. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Google Analytics kliknij tutaj . Nasza firma wykorzystuje statystyki Google do monitorowania geolokalizacji dostępów, dzięki czemu może podejmować odpowiednie działania handlowe w zakresie badań rynkowych w interesujących ją strefach.

Jak usuwać pliki cookies

Pliki cookies nie są używane do zapisywania informacji osobistych i można je zawsze usunąć. Powszechnie używane przeglądarki internetowe umożliwiają ich usunięcie na żądanie użytkownika lub w sposób automatyczny wraz z zamknięciem przeglądarki. Można również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała powstawanie plików cookies. W takim wypadku jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować prawidłowego działania naszej witryny.

DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH

Oprócz danych pochodzących z nawigacji, użytkownik może dostarczyć administratorowi strony internetowej dane osobowe zawarte w formularzach zapytania lub dane wskazane w polu danych kontaktowych w przypadku wysłania prośby o materiały informacyjne lub innych wiadomości. Jeżeli dane te nie zostaną podane, uzyskanie żądanych informacji może się okazać niemożliwe.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi przez okres czasu ściśle potrzebny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane. Przestrzegane są specjalne środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie danych, bezprawnemu korzystaniu z takich danych lub nieprawidłowemu bądź nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mogą w dowolnym momencie zwrócić się o potwierdzenie istnienia lub nieistnienia tychże danych oraz poznać ich zawartość i pochodzenie, sprawdzić ich dokładność lub żądać ich uzupełnienia bądź zaktualizowania czy też skorygowania (artykuł 7 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych). Na mocy powyższego artykułu mają prawo żądać usunięcia, przekształcenia w anonimowe lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów prawa, a także w każdym wypadku mogą sprzeciwić się ich przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn. W powyższych sprawach należy zwracać się na poniższy adres e-mail: [email protected] Zważywszy, że ze względu na stan ich realizacji automatyczne mechanizmy kontroli na dzień dzisiejszy nie są wolne od błędów czy nieprawidłowości działania, pragniemy uściślić, że niniejszy dokument stanowi „Politykę prywatności” niniejszej strony internetowej i będzie aktualizowany.